Nawigacja
Mam pytania o List do Rzymian 10:10 i 13:1

1. Witam; ilekroć czytam Rzymian 10w10: Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Czy to co mamy w sercu nie jest mocniejsze od tego co wyznają usta? To z serca płynie nasza wiara nadzieja miłość.
2. Rzymian 13w1: Każdy człowiek niech poddany będzie swoim władzom. Tylko w Bogu bowiem władza ma swe źródło, bo Bóg ustanowił wszystkie władze, które istnieją. Czy wszystkie urzędy od Boga są? Niegodziwiec, gdy kusił Pana Jezusa powiedział w Łukasza 4w5-6: Dam Ci tę całą potęgę i przepych, bo do mnie należy.
Proszę o komentarz, pozdrawiam z PANEM BOGIEM.

Odpowiedź na pytanie #1:
Myślę, że odbierasz ten fragment w niewłaściwy sposób, rozgraniczając, które z tych kroków (wiara sercem związana z usprawiedliwieniem lub wyznawanie ustami ze zbawieniem) jest ważniejszy (jakby bardziej wartościowy): ...(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz… (Rzymian 10:9).

Według nauki Pisma Świętego jedno i drugie jest ważne, tak też wynika z tego fragmentu („słowo wiary” mówi nam o tym, Rzymian 10:8: ...(8) Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy). To tak jakbyś powiedział, że w twoim organiźmie serce jest ważniejsze od mózgu (spróbuj żyć bez jednego, albo drugiego ). W duchowym znaczeniu podobnie jest z „sercem i ustami” (nie ma zbawienia bez usprawiedliwienia – czym jest usprawiedliwienie dowiesz się, klikając tutaj). W tych dwóch krokach możesz doszukać się oznak (świadectwa wewnątrz i na zewnątrz) twojego zbawienia. Zachęcam cię do przeczytania tego fragmentu w całym kontekście, a przekonasz się o tym:

Rzymian 10:1-11
(1) Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (2) Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; (3) bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. (4) Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.(5) Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu: Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. (6) A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu swym: Kto wstąpi do nieba? To znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół; (7) albo: Kto zstąpi do otchłani? To znaczy, aby Chrystusa wywieść z martwych w górę. (8) Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. (9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

Co daje nam (i co wywołuje) wiara w sercu?
Obejmuje płynące z serca oddanie i przywiązanie do Jezusa, które wyraża się ufnością, miłością, wdzięcznością, lojalnością, a również pokrzepia duszę, daje pokój, troszczy się o sprawy Boże, wewnętrznie przekonuje, pobudza do uczynków, radości i kieruje nas we właściwym (Bożym) kierunku. Wiara w Jezusa musi obejmować całego człowieka (uczucia, intelekt, umysł, wole) i być stałym nastawieniem serca (pod kierownictwem Ducha Świętego, nie uczuć – co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj), która jest czynna w miłości, uczynkach, rozwija się i wzmacnia. To bardzo ważne, ponieważ w tym jest dowód, że przyjęcie usprawiedliwienia wywarło trwałe zmiany w twoim życiu (Rzymian 6:17-18 / Efezjan 6:5-7 / Hebrajczyków 10:19-22) – co jest ściśle związane ze zbawieniem.

Łukasza 12:42-46
…(42) A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? (43) Błogosławiony ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (44) Zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. (45) Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, (46) przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi.

Efezjan 5:17-20
…(17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. (18) I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, (19) rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, (20) dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,…

Co daje nam wyznawanie ustami?
Daje świadectwo naszej wiary pośród ludzi, a więc jest publiczną deklaracją (słowami – wyznawanie ustami) wiary w Jezusa.

Mateusza 10:32-33
…(32) Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; (33) ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.

Jana 12:42-43
…(42) Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi; (43) umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą.

Odpowiedź na pytanie #2:
Rzymian 13w1: Każdy człowiek niech poddany będzie swoim władzom. Tylko w Bogu bowiem władza ma swe źródło, bo Bóg ustanowił wszystkie władze, które istnieją. Czy wszystkie urzędy od Boga są? Niegodziwiec, gdy kusił Pana Jezusa powiedział w Łukasza 4w5-6: Dam Ci tę całą potęgę i przepych, bo do mnie należy.

Jak domyślam się z pytania, chodzi ci o to; jak Bóg mógł ustanowić Szatana jako władcę wszystkiego? [tak według ciebie wynika z Rzymian 13:1: (1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione].

Moja odpowiedź brzmi: Bóg nie ustanowił Szatana władcą wszystkiego. Myślę, że musisz tutaj rozgraniczyć (odwrotnie jak przy pytaniu #1) władzę zwierzchnią (wśród ludzi – opisałem ci to w poprzedniej odpowiedzi, kliknij tutaj) od władzy Szatana (w świecie duchowym – więcej na ten temat, kliknij tutaj). Pozwól, że krótko to wyjaśnię: W dalekiej przeszłości Szatan był potężnym Aniołem, stworzonym przez Boga jako czysta i święta istota – wyznaczona do służby przy Bożym tronie (nie do władzy). Niestety (mając wolną wolę) zbuntował się przeciwko Bogu (Izajasza 14:5-15 / Ezechiela 28:12-15), pociągnął za sobą innych Aniołów i stał się Bożym przeciwnikiem. Szatan (wraz z upadłymi aniołami) jest nieśmiertelny więc Bóg odsunął go od funkcji pełnionych w niebie (utracił tam pierwotne prawa i przywileje), „strącił w atmosferę” i z woli Bożej w tej sferze działa (więcej na ten temat, kliknij tutaj). Szatan (zwany wężem) spowodował również upadek ludzkości (1 Mojżeszowa 3:1-6), ma władzę nad zhierarchizowanym imperium zła, sferą podniebną (Efezjan 2:2), upadłymi Aniołami (Objawienie Jana 12:7), nieodrodzoną duchowo ludzkością (co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj) i światem (Jana 12:31 / 2 Koryntian 4:4).

Efezjan 2:1-2
(1) I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, (2) w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.

Jana 14:30
...(30) Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.

Pismo Święte nie mówi, że Bóg bezpośrednio rządzi tym bezbożnym światem, który w obecnym czasie pozostaje w stanie buntu, zniewolony przez Szatana. Dlatego na świecie jest tyle zła, okrucieństwa, niesprawiedliwości, korupcji, cierpienia i śmierci. W żadnym wypadku Bóg nie pragnie, ani nie jest sprawcą tego bałaganu (nie pozostaje to w zgodzie z Jego doskonałą wolą). Z tego właśnie powodu (by zrobić porządek) przyszedł Jezus (aby zniszczyć dzieła diabelskie, ustanowić Królestwo Boże i wyzwolić stworzenie z pod jego panowania). Królestwo Boże kryje w sobie idee Bożego przyjścia na ziemie w celu okazania swej mocy, chwały, praw sprzeciwiających się panowaniu Szatana i biegowi spraw na ziemi pod jego przewodnictwem. Trudno ci będzie zrozumieć Nowy Testament (między innymi po co przyszedł Jezus) jeśli nie zrozumiesz, że Szatan jest „bogiem” tego świata (co Bóg dopuszcza, ale nie ustanowił). Bóg dał ludziom wolną wolę (do niczego nie zmusza) i ograniczył swą nadrzędną władzę na ziemi, aby dać im wolność w wyborach (pomiędzy dobrem a złem, sprawiedliwością a niesprawiedliwością, posłuszeństwem a nieposłuszeństwem, prawdą a fałszem, ufnością a nieufnością, życiem w Bożej obecności a życiem bez Niego itp.) – więcej na ten temat, kliknij tutaj.

Jana 12:26
...(26) Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.

Marka 8:34
...(34) Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!

Objawienie Jana 22:17
...(17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

Nie oznacza to, że Bóg całkowicie pozbawiony jest władzy nad bezbożnym światem, ponieważ wszystko dzieje się za Jego przyzwoleniem i pod kontrolą (czytaj Księgę Joba, a przekonasz się w jaki sposób to pracuje). Taki „porządek” jest jednak tymczasowy, gdyż w ustalonym przez siebie czasie, Bóg dokona sprawiedliwego sądu, zniszczy Szatana, panujące (bezbożne) systemy i wszelkie zło (z tego właśnie powodu przyszedł Jezus – więcej na ten temat, kliknij tutaj). Dopiero wówczas panowanie nad światem przypadnie w udziale Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, który królować będzie na wieki.

Zdaję sobie sprawę, że temat nie należy do łatwych więc chciałbym przytoczyć jeszcze inne fragmenty Pisma Świętego (związane z tym zagadnieniem), które przychodzą mi teraz na myśl: …(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i niewyśledzone drogi jego! (34) Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego? (35) Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? (36) Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen (Rzymian 11:32-36).

Galacjan 3:22
...(22) Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

Myślę, że powinieneś znaleźć tutaj odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli uważasz, że nie, napisz: luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164233