Nawigacja
Przed jedzeniem błogosławimy pokarmy. Jak mamy to robić? W czyim imieniu? Jezus też błogosławił jedzenie i picie. Błogosławił w imieniu Boga Ojca? Błogosławił w swoim imieniu?

Na początku chciałbym zwrócić twoją uwagę, że błogosławieństwo pokarmów powinno ściśle wypływać z wdzięczności wobec Boga (nie z reguł, nakazów, przyzwyczajeń) za łaskę i dobra, jakimi nas obdarował. Jeśli przy błogosławieniu jedzenia i picia nie ma w nas płynącej z głębi serca wdzięczności, praktykujemy wówczas jedynie pustą, martwą zasadę, a w wierze chrześcijańskiej nie o to przecież chodzi (więcej na ten temat tutaj): „[...] przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. (4) Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; (5) albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę” (1 Tymoteusza 4:3-5).

Błogosławieństwo i dziękczynienie jest więc Bożym celem dla Jego ludu (zobacz 1. Księgę Kronik 16:4).

Wracam teraz do twojego pytania.
Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi w ludzkim ciele (gdy nie został jeszcze uwielbiony), funkcjonowało jeszcze Stare Przymierze, nie błogosławił więc pokarmów i nie dziękował za nie w swoim imieniu. Zapowiadał jednak: „[...] a w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. (24) Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. (25) To powiedziałem wam w przypowieściach; nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. (26) Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was; (27) albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem. (28) Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca” (Jana 16:23-28).

Jana 14:12-14
„[...] zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. (13) I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. (14) Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to”.

Choć fragmenty te mówią jedynie o proszeniu w imieniu Jezusa, możemy odnieść je również do składania dziękczynienia, o którym nauczał później Apostoł Paweł: „[...] dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa [...]” (Efezjan 5:20).

Kolosan 3:17
„[...] i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu”.

Reguła, zasada czy praktyka błogosławienia w imieniu Jezusa jest więc zaczerpnięta z Pisma Świętego. Jeśli chodzi o twoje pytanie, zachęcam cię, abyś zwrócił uwagę na życie pierwszych uczniów Jezusa (Apostołów), wzorując się na ich sposobie myślenia i postrzegania spraw i praktyk związanych z czynnościami codziennego życia (w tym przypadku składania dziękczynienia, wzajemnego pozdrawiania się lub błogosławienia w imieniu Jezusa). Możesz być pewny, że żyli oni w Duchu Świętym i byli przez Niego prowadzeni, musieli więc czynić wszystkie te rzeczy we właściwy sposób: „[...] i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu” (Kolosan 3:17).

Powinieneś również zadać sobie pytanie: co jest źródłem wiary chrześcijańskiej? Odpowiedź na nie rozwieje bowiem twoje wątpliwości, ponieważ we wszystkim rzeczywistością jest Chrystus (Kolosan 2:17). Jak zresztą wskazuje sama nazwa, w wierze chrześcijańskiej mamy do czynienia z Osobą, Jezusem Chrystusem (nie z filozofią, religią, magicznymi zasadami, poglądami, praktykami czy przynależnością religijną). Bóg zakończył Stare Przymierze (Przymierze Prawa) i rozpoczął nowy rozdział w dziejach ludzkości – Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie (wyczerpujący artykuł na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj).

Galacjan 3:22-27
„[...] lecz Pismo poddało wszystko pod /władzę/ grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. (23) Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary.(24) Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, /który miał prowadzić/ ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. (25) Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. (26) Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. (27) Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa”.

Galacjan 4:21-31
„[...] powiedzcie mi wy, którzy chcecie żyć pod Prawem, czy Prawa tego nie rozumiecie? (22) Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. (23) Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej – na skutek obietnicy. (24) Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar: (25) Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli. (26) Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. (27) Wszak napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. (28) Właśnie wy, bracia, jesteście jak Izaak dziećmi obietnicy. (29) Ale jak wówczas ten, który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się urodził według ducha, tak dzieje się i teraz. (30) Co jednak mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i jej syna, bo nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy razem z synem wolnej. (31) Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej”.

Dlatego w pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie: czy znamy Jezusa i jakie miejsce zajmuje On w naszym życiu? (Więcej na ten temat tutaj.). Prawo mówi o tym, jak bardzo Go potrzebujemy (Galacjan 2:16 / Rzymian 3:20-28); proroctwa Go przepowiadają (Izajasza 53 / ...); psalmy Go uwielbiają (Marka 12:35-37 / ...); księgi Ewangelii Go opisują (Marka 1:1-2 / ...); Księga Dziejów Apostolskich Go głosi (Dzieje Apostolskie 1:1-2 / ...); listy apostolskie Go omawiają (1 Jana 1:1-3); Księga Apokalipsy Go objawia (Objawienie Jana 1:1-2). Niezależnie od tego, gdzie współczesna religia umieszcza Jezusa, Bóg daje Mu najwyższe miejsce na niebie i na ziemi: „[...] dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (11) i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Filipian 2:9-11).

Cały List do Hebrajczyków jest poświęcony myśli, że Jezus jest wywyższony ponad wszystkimi. Wykazana jest Jego wyższość nad Aaronem i Mojżeszem (Hebrajczyków 3:3-6), jest nawet napisane, że aniołowie upadają przed Nim i uwielbiają Go (Hebrajczyków 1:6 / 1 Piotra 3:21-22). Apostoł Paweł mówi, że „On jest obrazem Boga niewidzialnego, że w Nim mieszka cała pełnia boskości, i że we wszystkim On musi mieć pierwszeństwo” (Kolosan 1:15-20). Dla nas – ludzi, którzy w Niego uwierzyli – jest On mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem, naszą nadzieją, naszym życiem, naszym wszystkim we wszystkim teraz i na wieki (2 Tesaloniczan 1:10-12). Sam Pan Jezus powiedział: „[...] Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie [...]” (Jana 10:9).

Jana 14:6
„[...] Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.

Jana 12:46
„[...] Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie”.

Jana 6:35
„[...] Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie [...]”.

Jana 15:5-7
„[...] Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. (7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam”.

Jeśli więc nie zaczniesz myśleć zgodnie ze zrozumieniem, terminologią i zasadami wypływającymi z wiary w Jezusa, ludzie zawsze będą cię zwodzić. Jezus ma być w twoim życiu wszystkim (Kolosan 3:11), również w błogosławieństwie pokarmów: „[...] aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. (14) [Chodzi tutaj o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. (15) Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi. (16) Z Niego całe Ciało – zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości” (Efezjan 4:13-16).

Kolosan 2:1-23
„Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, (2) aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, (3) w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. (4) A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. (5) Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. (6) Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, (7) wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. (8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości (10) i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, (11) w nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe. (12) Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. (13) I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; (14) wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; (15) rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. (16) Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus. (18) Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, (19) a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. (20) Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: (21) nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? (22) Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. (23) Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów”.

Zachęcam cię również do zapoznania się z różnicami pomiędzy życiem religijnym a wiarą chrześcijańską – w tym celu kliknij tutaj. Pomoże ci to lepiej zrozumieć temat. Będę stopniowo kontynuował odpowiedzi na twoje kolejne pytania.

Niech ci Bóg błogosławi, Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164791