Nawigacja
Bardzo nurtuje mnie jedna kwestia, a mianowicie temat osób homoseksualnych

Witam, jestem katolikiem, jednak ostatnio coraz częściej zaczynam powątpiewać w trafność katolickich dogmatów wiary, poszukuję jakiejś chrześcijańskiej społeczności, w której nie chciałbym się czuć okłamywanym. Bardzo nurtuje mnie jedna kwestia, a mianowicie temat osób homoseksualnych. Czytałem o tym dużo i wiem, że obcowanie pomiędzy mężczyznami/kobietami jest uznawane za grzech w Starym i Nowym Testamencie (ale tu tylko przez apostołów, bo Jezus w ogóle nie poruszał tematu osób homoseksualnych). Jestem się w stanie z tym w jakiś sposób zgodzić, bo każdy seks wydaje mi się w pewien sposób czynem grzesznym, bo dowodzi temu, że człowiek nie potrafi wyzbyć się żądz ciała, kieruje się swoją "zwierzęcą" naturą, a nie potęgą własnego ducha. Jednak czy same związki homoseksualne można nazywać grzechem (chodzi mi tu o osoby wspólnie prowadzące życie/dom, wychowujące dzieci)? Dla mnie jest niedopuszczalne nazywanie tego grzechem, bo uważam, że żadna czysta i prawdziwa miłość nie może być nim nazwana. Czy Jezus potępiałby miłość? Chciałbym zasięgnąć opinii innych ludzi, którzy lepiej są lepiej zorientowani w kwestiach wiary i religii, dlatego zwracam się do Pana. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Co Pismo Święte mówi na temat homoseksualizmu?

Stary Testament:

3 Mojżeszowa 18:22
„[...] nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością”.

3 Mojżeszowa 20:13
„[...] mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich”.

Nowy Testament:

Rzymian 1:18-32
„[...] albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią”.

1 Koryntian 6:9-10
„[...] czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, (10) ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego”.

1 Tymoteusza 1:8-11
„[...] wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, (9) rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, (10) dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, (11) w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono”.

Związek dwóch osób homoseksualnych lub zakładanie przez nie rodziny jest sprzeczne z Bożym celem i zasadami, dla których Bóg nas stworzył. Jako chrześcijanie musimy trzymać się poglądów Bożych, nie humanistycznych (świeckich). Co na temat małżeństwa i rodziny mówi Pismo Święte?

Mateusza 19:4-6
„[...] On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. (6) A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

Hebrajczyków 13:4
„[...] małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg”.

Bóg stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę, aby połączyli się, rozmnażali i napełniali ziemię. Stworzył ich, aby w nich spełniały się Boże zamiary – myśli odwiecznego Boga.

1 Mojżeszowa 1:27-28
„[...] i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!”.

Z Pisma Świętego wynika, że homoseksualizm jest wypaczeniem (nieprawidłowością, zboczeniem), z którym można się urodzić (1 Mojżeszowa 3:17 / Rzymian 5:12-14) lub które można nabyć (Rzymian 1:18-31). Na podstawie Pisma Świętego wierzę, że po upadku pierwszych ludzi świat został przeklęty – wtargnął do niego grzech, płacz, cierpienie i potępienie, burząc stworzony przez Boga porządek (Rzymian 5:18). W człowieku zostało zasiane ziarno degeneracji, doprowadzając do zepsucia tego doskonałego stworzenia – jego organizmu, moralności i ducha [(1 Mojżeszowa 1:27 / 1 Mojżeszowa 5:1-2) forma błędu genetycznego, wirusa, choroby zakaźnej]. Homoseksualizm jest tego owocem, a jednocześnie grzechem skierowanym przeciwko Bogu, naturze i zasadom współdziałania w Bożej rodzinie (Mateusza 19:4-6). Prowadzi on do degeneracji, życia z dala od Boga, śmierci i wiecznego potępienia (1 Koryntian 6:9-10). Wierzę, że każdy pokutujący homoseksualista, który pragnie się nawrócić (więcej na ten temat tutaj) i szczerze wyznaje swój grzech, może zostać z niego uwolniony. W tym celu niezbędna będzie pokuta (świadomość i przyznanie się do grzechu), skrucha, wyznanie grzechu, chęć naprawy, nawrócenie, prośba o pomoc i przyjęcie Jezusa – jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj. Wierzę, że Bóg kocha tych ludzi [mimo że nienawidzi ich grzechu (3 Mojżeszowa 18:22 / 3 Mojżeszowa 20:13)] i oferuje im drogę ucieczki (uwolnienie). Dzięki Jezusowi mogą oni znaleźć moc, która umożliwi im przemianę, prowadzenie świętego życia i zbawienie – więcej na ten temat tutaj.

Piszesz: „Jednak czy same związki homoseksualne można nazywać grzechem (chodzi mi tu o osoby wspólnie prowadzące życie/dom, wychowujące dzieci)? Dla mnie jest niedopuszczalne nazywanie tego grzechem, bo uważam, że żadna czysta i prawdziwa miłość nie może być nim nazwana. Czy Jezus potępiałby miłość?”

Na podstawie kilku fragmentów Pisma Świętego chciałbym pokazać ci, o jaką miłość chodzi Bogu:

Mateusza 22:36-38
„[...] Nauczycielu, które przykazanie jest największe? (37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie”.

Mateusza 10:37
„[...] kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien”.

Wynika z tego, że najpierw mamy kochać Boga (więcej na ten temat tutaj) – a skoro Boga, to również Jego prawo: „[...] na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3).

Odpowiedź na pytanie: „czy Jezus potępiałby miłość?” (chodzi tutaj o miłość w związkach homoseksualnych):

Sam Pan Jezus powiedział: „[...] jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. (24) Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał” (Jana 14:23-24).

Jana 8:29
„[...] a Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”.

Jak widzisz, Jezus nigdy nie stał w sprzeczności z Ojcem (ani z Jego prawem), więc Jego stosunek do homoseksualizmu jest taki sam jak Ojca. To samo powinno dotyczyć nas:

1 Jana 2:3-5
„[...] a z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. (4) Kto mówi: Znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. (5) Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy”.

Każda czysta (prawdziwa) miłość, jaka występuje w relacjach międzyludzkich, będzie zgodna z Bożą naturą. Miłość kierowana humanizmem (pochodząca ze świeckich nurtów, poglądów itp.), której idee są sprzeczne z Bożym wzorcem, znajduje się poza Jego wolą. Pismo Święte wyraźnie mówi, że homoseksualizm jest dla Boga obrzydliwością (3 Mojżeszowa 18:22 / 3 Mojżeszowa 20:13) i chociaż jest to, jak sam piszesz, miłość, to jest to miłość wypaczona (sprzeczna z Bożymi zasadami). Taka miłość nie może być prawdziwa, ponieważ to, co jest prawdziwe (godne, szlachetne), może pochodzić jedynie od Boga (homoseksualizm nie pochodzi od Boga). Dlatego ważne jest, abyś wzrastał w Bożej nauce, wypływającej z Jego woli. W Liście do Rzymian 12:1-2 Apostoł Paweł zaleca: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. (2) A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”.

Efezjan 4:22-24
„[...] zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy”.

1 Jana 2:14-17
„[...] napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.(15) Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.

Takie jest moje zdanie na ten temat i jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164815