Nawigacja
Mam pytanie; wytłumacz mi werset z Ewangelii Mateusza 24:31. Pozdrawiam siostra....

Mateusza 24:31
„[...] i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi”.

Werset ten dotyczy okresu powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię (Dnia Pańskiego, paruzji, z gr. παρουσία – obecność, przyjście, pojawienie się), który jest niewątpliwie centralnym punktem wszystkiego, co możemy określić jako „dni ostateczne”. Był on zapowiadany przez proroków (Daniela 7:13-14), samego Jezusa (Marka 14:25) i Jego Apostołów (Tytusa 2:13 / Dzieje Apostolskie 1:11). To ponowny powrót Jezusa na ziemię – w chwale, jako triumfatora nad złem, wskrzesiciela umarłych, oczekiwanego Oblubieńca i Sędziego świata [(Objawienie Jana 19:11-21) jeśli jest to dla ciebie nowy temat i chcesz go zgłębić, kliknij tutaj lub tutaj]. Nie oznacza to jednak takiego końca świata, jakiego ludzie zazwyczaj się spodziewają. Biblia mówi raczej o serii wydarzeń, którymi ma się charakteryzować pewien odcinek czasu, nazwany w Piśmie Świętym „dniami ostatnimi” (2 Tymoteusza 3:1). Będą mu towarzyszyły, poprzedzały go lub wypełniały pewne zjawiska i zdarzenia:

• Pochwycenie Kościoła (1 Tesaloniczan 4:13-18 / 1 Koryntian 15:50-54) – więcej na ten temat tutaj.

• Wielki ucisk (Mateusza 24:21) – więcej na ten temat tutaj.

• Panowanie antychrysta (2 Tesaloniczan 2:3-4 / Objawienie Jana 13:1-8) – więcej na ten temat tutaj.

• Ponowny powrót Jezusa na ziemię (Mateusza 24:27-31 / Objawienie Jana 19:11-16) – więcej na ten temat tutaj.

• Oddzielenie ludzi żyjących na ziemi (Mateusza 13:40-41 i 25:32).

• Boży sąd nad nieprawymi (Mateusza 24:30 / Objawienie Jana 19:11-21) – więcej na ten temat tutaj.

• Zgromadzenie świętych wszystkich wieków, w tym tych wierzących, którzy już są w niebie (Marka 13:27 / Jana 14:3 / Objawienie Jana 19:14 / Objawienie Jana 20:4-6) – czego dotyczy fragment Ewangelii według Mateusza 24:31.

• Walka Jezusa z siłami szatana [Armagedon (Objawienie Jana 16:16) – więcej na ten temat tutaj].

• Boży sąd nad antychrystem (Objawienie Jana 19:20).

• Boży sąd nad szatanem (Objawienie Jana 20:3).

• Tysiącletnie panowanie Jezusa na ziemi (Objawienie Jana 20:4) – więcej na ten temat tutaj.

• Sąd ostateczny (Objawienie Jana 20:11-15) – więcej na ten temat tutaj.

• Wieczne panowanie Baranka – czas Nowego Nieba, Nowej Ziemi i Nowego Jeruzalem (Objawienie Jana 21:1-22:21 / Malahiasza 3:19-21) – więcej na ten temat tutaj.

Ewangelia według Mateusza 24:31 mówi o zgromadzeniu wszystkich świętych (zarówno tych z ziemi, jak i z nieba). Zapewne dotyczy to okresu wielkiego ucisku (właściwie jego końca – Ewangelia według Mateusza 24:29), po pochwyceniu Kościoła. Zostaną wówczas zebrani wszyscy święci umarli i żyjący – zapewne 144000 opieczętowanych (Objawienie Jana 7:4 / Marka 13:19-20 / Mateusza 24:21-22), inni święci żyjący na ziemi, nawróceni podczas wielkiego ucisku (Objawienie Jana 14:6-7), a także święci Starego Testamentu wraz z tymi, którzy zostali wcześniej pochwyceni i przebywają już z Jezusem (1 Tesaloniczan 4:16-17). Mateusz mówi tutaj o zgromadzeniu tylko wybranych Jezusa, co łączy się z innym wydarzeniem i innymi ludźmi opisanymi we wcześniejszym wersecie (24:30): „[...] i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą [...]”.

Ludzie ci, w przeciwieństwie do wybranych Bożych, mają szczególne powody, by narzekać i lamentować w dniu pojawienia się Syna Człowieczego. Opis Jego postaci (ukazanej w całym kontekście 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza) jest tutaj zaczerpnięty z Księgi Daniela 7:13-14: „[...] i widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. (14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne”.

Mateuszowi wyraźnie zależy na pokazaniu, że to w Osobie Jezusa wypełnia się to proroctwo. Obłoki, moc i chwała mają świadczyć o nadziemskim pochodzeniu Jezusa. Podobną rolę odgrywa opis aniołów z trąbami, obwieszczających kolejność Bożych wydarzeń (porównaj 1 Tesaloniczan 4:16 / 1 Koryntian 15:52).

Co dokładnie robią tu aniołowie?
Są oni Bożymi emisariuszami gromadzącymi wybranych Bożych wszystkich wieków: „[...] i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi” (Mateusza 24:31).

Co Pismo Święte mówi o aniołach?

• Aniołowie istnieją i są stworzeniami Bożymi.

• Aniołowie są stworzeniami duchowymi, nieśmiertelnymi, obdarzonymi poznaniem i wolnością.

• Bóg wysyła aniołów, aby pomagali ludziom (1 Mojżeszowa 24:39-40 / Dzieje Apostolskie 12:11), obwieszczali im wiadomości [przykłady Marii (Łukasza 1:26-33), Mojżesza (2 Mojżeszowa 3:1-2), Abrahama (1 Mojżeszowa 22:11-12) itp.] i ważne wydarzenia [przykład narodzenia Jezusa (Łukasza 2:8-11)], często zapowiadane wcześniej (np. Ewangelia według Mateusza 24:31).

Ja w taki sposób rozumiem Ewangelię według Mateusza 24:31. Dziękuję i życzę ci dużo błogosławieństwa,
Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164773