Nawigacja
Pięć pytań; 1. Odnośnie pewności zbawienia? / 2. Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie? / 3. Zbawienie, a wiara / 4. Co możesz powiedzieć na temat „recepty”.... / 5. Zalecenia związane ze zbawieniem

Często słyszę pytanie; „....co stałoby się z tobą gdybyś nagle zmarł?” I dalej taka odpowiedź, iż „....mam 100% zbawienie we krwi Jezusa i mam 100% pewności, że pójdę dziś do Nieba:”

1). Czy więc możemy mieć pewność zbawienia?

2). Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie?

3). Czy zbawienie opiera się wyłącznie na wierze?

4). Co możesz powiedzieć na temat „recepty,” wyznaj Jezusa Panem, a zbawienie masz z głowy. Jest to wyznanie na podstawie wersetu z Listu do Rzymian 10:9; ....Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

5). Co powiesz na temat zaleceń związanych ze zbawieniem, które podaje nam Biblia?
Przykładowo; Wiary (Mk 16,16; J 5,24),
Uczynków (J 5,29;Rz 2,6 ; 1P 1,17),
Wytrwania do końca (Mt 10,22; Mt 24,13;Mk 13,13),
Spożywania Eucharystii (J 6,53),
Chrztu (Mk 16,16),
Zawierzenia Jezusowi (J 10,9),
Wzywania imienia Pańskiego (Dz 2,21;Rz 10,13).

1) Czy możemy mieć pewność zbawienia?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: TAK i ma podstawy w Biblii:

1 Jana 5:11-13
„[...] a takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. (12) Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”.

Jana 6:37-40
„[...] wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; (38) zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę Tego, który mnie posłał. (39) A to jest wola Tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. (40) A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym”.

Jana 3:35-36
„[...] Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. (36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim”.

Jana 6:47
„[...] zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny”.

Jeśli wiara, o której mówi Biblia, zapewnia nam zbawienie, to nie rozumiem, na jakiej podstawie chrześcijanin może w to wątpić. W Liście do Hebrajczyków 11:1 jest napisane: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. (2) Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo [...]”.

W jaki więc sposób jesteś w stanie funkcjonować jako chrześcijanin, radować się w Panu i służyć Bogu, jeśli do końca nie jesteś pewny wiecznych wartości w Królestwie swego Ojca? Czy wiesz, że brak takiej pewności jest wręcz niewłaściwy?

2) Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie?

Moja odpowiedź brzmi: TAK. Między innymi ma to miejsce, gdy:

• stwarzamy sobie własny wizerunek Boga, wykorzystując ku temu błędne (nie biblijne) argumenty (1 Piotra 2:1-2 / Rzymian 12:1-2);

• ulegamy niewłaściwej interpretacji Pisma Świętego (2 Piotra 1:19-21);

• nie poddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego – wówczas grzech (a nie prawda) dominuje w naszym życiu (Hebrajczyków 3:12-19);

• pycha lub mądrość tego świata (Jakuba 3:15) zaślepia nam prawdziwy obraz Boga (1 Koryntian 3:18-20);

• stajemy się słuchaczami, a nie wykonawcami woli Pańskiej (Jakuba 1:21-25);

• moralny styl życia staje się wykładnikiem naszego zbawienia (Rzymian 3:10-20);

• opieramy nasze zbawienie na uczynkach (Efezjan 2:8-10);

• opieramy nasze zbawienie na życiu religijnym (Galacjan 3:10-11);

• staliśmy się ofiarą tak zwanego „prania mózgu” [ktoś wmówił nam, że posiadamy zbawienie – (Jana 14:16-18 / Hebrajczyków 8:10-11)];

• emocje, a nie Duch Święty, stały się wykładnikiem naszego zbawienia (Łukasza 6:46-48).

Przytoczę teraz 10 punktów, które w pewnym stopniu pomogą nam określić, uzasadnić oraz sprawdzić autentyczny stan pewności zbawienia.

1. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli zostaliśmy wprowadzeni [poprzez duchowe odrodzenie (Kolosan 2:12-13) – co to znaczy, dowiesz się klikając tutaj] w trwałą, duchową więź (związek) z naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem [(Efezjan 3:14-21) jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj].

Kolosan 3:1-4
„[...] a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; (2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (3) Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; (4) gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale”.

2. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wierzymy w imię Syna Bożego.

1 Jana 5:13
„[...] to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”.

Nie ma autentycznej pewności zbawienia bez szczerej wiary w Jezusa Chrystusa, przez którą wyznajemy, że On jest posłanym przez Ojca Zbawicielem – i naszym jedynym ratunkiem. Więcej na temat wiary w Jezusa możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

Dzieje Apostolskie 4:10-12
„[...] to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki Niemu ten oto stoi zdrów przed wami. (11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.

3. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wiemy, że Duch Boży mieszka w nas (1 Jana 4:13).

1 Jana 3:24
„[...] a kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka”.

4. Mamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli nasza wiara jest aktywna [czynna (Jakuba 2:19-20)] w miłości (Galacjan 5:5-6).

1 Jana 4:15-17
„[...] kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. (16) A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. (17) W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie”.

5. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli kochamy Boga, a nie świat, w którym żyjemy (1 Jana 4:4-6 / 1 Jana 5:4).

1 Jana 2:15-17
„[...] nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.

6. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wytrwale praktykujemy sprawiedliwość, a nie grzech (1 Jana 3:7-10).

1 Jana 2:29
„[...] jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził”.

7. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli kochamy braci i siostry w Chrystusie (1 Jana 2:9-11 / 1 Jana 3:23 / 1 Jana 4:8-20 / 1 Jana 5:1 / Jana 13:34-35).

1 Jana 3:14
„[...] my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci”.

8. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli staramy się naśladować Jezusa, żyjąc tak, jak On nauczał (Dzieje Apostolskie 3:22-23 / 1 Jana 2:3-6 / 1 Jana 3:2-4 / 1 Jana 5:2).

Jana 8:12
„[...] a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”.

9. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli trwamy w Ojcu i Jego Synu, Jezusie Chrystusie [(Rzymian 8:10-11 / 1 Jana 5:20) – w „Słowie Żywota” (1 Jana 1:1-4)], żyjąc według Ducha (Rzymian 8:1-2) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

1 Jana 2:24-25
„[...] to, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. (25) A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny”.

10. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli szczerze i nieugięcie tęsknimy za powrotem Jezusa [pochwyceniem Kościoła (1 Tesaloniczan 4:13-17 / 1 Koryntian 15:51-54)], by zamieszkać w domu naszego Ojca.

Jana 14:1-3
„[...] niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. (3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”.

Jeśli jesteś pewny swojego zbawienia, ale choć jeden z tych punktów cię nie dotyczy, wówczas jest bardzo prawdopodobne, że pewność tę zbudowałeś na własnych odczuciach – jeśli chciałbyś głębiej zbadać stan własnej wiary, kliknij tutaj.

3) Czy zbawienie opiera się wyłącznie na wierze?

Galacjan 2:16
„[...] wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek”.

Rzymian 3:21-26
„[...] ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, (22) i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, (23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, (24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, (25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, (26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa”.

Zgodnie ze Słowem Bożym zbawienie opiera się wyłącznie na wierze w Jezusa Chrystusa. Biblia wskazuje jednak, że autentyczność tej wiary uwidacznia się poprzez uczynki, kierując człowieka do działania, którego następstwami będą:

• nawrócenie, które odrzuca grzeszny styl życia (Dzieje Apostolskie 2:37-40);

• poddanie w posłuszeństwo, powierzenie się Jezusowi i słuchanie Go (Dzieje Apostolskie 3:18-23);

• strzeżenie i utrzymanie nowego życia w Jezusie (Jana 15:1-7);

• uświęcanie (Hebrajczyków 12:14);

• służba, która wypływa z miłości (Galacjan 5:5-6);

• uczestnictwo w utwierdzaniu Królestwa Bożego [(2 Piotra 1:5-11) – np. ewangelizacja].

Jeśli wymienione wyżej „aktywności” wypłynęły z twojej wiary w Jezusa, to jesteś na właściwej drodze. Bóg będzie cię wspierał i prowadził. Jeśli jednak następstw tych nie ma lub nie było (np. nawrócenia), to najprawdopodobniej coś jest nie tak. Autentyczność chrześcijańska, wypływająca z wiary w Jezusa, to coś, co jest widoczne (Mateusza 5:13-16 / Łukasza 11:33-36):

• dla innych (radość, uprzejmość, łagodność, uczciwość itp.)

• dla nas samych [miłość, pokój, radość, cierpliwość (Galacjan 5:22-23), nowe pragnienia, cele itp.].

Z tego właśnie powodu dowodem prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa są wypływające z niej uczynki – jedno z drugim współpracuje.

Jakuba 2:22
„[...] widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała”.

Pismo Święte wyraźnie mówi, że wiara, która nie jest związana z uczynkami [a również owocami (Galacjan 5:22-25)], jest martwa.

Jakuba 2:17-26
„[...] tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. (18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? (21) Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa”.

4) „Co możesz powiedzieć na temat «recepty», wyznaj Jezusa Panem, a zbawienie masz z głowy. Jest to wyznanie na podstawie wersetu z Listu do Rzymian 10:9; ....Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz".

Życia wiecznego nie gwarantuje nam pojedynczy akt wiary, który mógł mieć miejsce podczas wypowiadania słów zgodnych z 9 wersetem 10 rozdziału Listu Pawła do Rzymian. Wiara w Jezusa Chrystusa to stałe nastawienie, które musi się rozwijać i wzmacniać (Jana 15:4-6) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. A więc nie jest to tylko deklaracja słowna czy „ufanie” w zbawcze dzieło Chrystusa, ale również czynne zaangażowanie, pełne miłości, rezygnacji i oddania.

Galacjan 5:5-6
„[...] albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, (6) bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości”.

Jakuba 1:23-25
„[...] bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; (24) bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. (25) Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu”.

Prawdziwa wiara to posłuszeństwo Jezusowi. Realizuje się jako styl życia (wypływający z miłości) inspirowany działaniem Ducha Świętego. Pismo Święte określa ludzi, którzy mają życie wieczne, jako osoby „wierzące i słuchające”. Czasowniki „słucha" i „wierzy" to imiesłowy nieokreślone czasu teraźniejszego, które podkreślają trwanie czynności. Tylko takie życie ustawicznie przyciąga i utrzymuje nas przy Bogu. Życia wiecznego nie otrzymujemy, ani nie utrzymujemy tylko poprzez deklarację słowną. Dlatego zakładanie, że posiadamy zbawienie, jedynie na podstawie wyznania z Listu Pawła do Rzymian 10:9 to poważny błąd.

Mateusza 7:24-27
„[...] każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”.

5) „Co powiesz na temat zaleceń związanych ze zbawieniem, które podaje nam Biblia?
Przykładowo:
Wiary (Mk 16,16; J 5,24),
Uczynków (J 5,29;Rz 2,6 ; 1P 1,17),
Wytrwania do końca (Mt 10,22; Mt 24,13;Mk 13,13),
Spożywania Eucharystii (J 6,53),
Chrztu (Mk 16,16),
Zawierzenia Jezusowi (J 10,9),
Wzywania imienia Pańskiego (Dz 2,21;Rz 10,13)".

Tak, Biblia podaje te zalecenia, ale zapomniałaś o najważniejszym. Musisz się na nowo narodzić (Jana 3:1-8) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Tylko dzięki temu możesz żyć blisko Jezusa, czerpiąc duchową mądrość i moc prowadzącą do zbawienia (Jana 15:4-7).

Jana 3:3 i 6-7
„[...] odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. ...(6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. (7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić”.

Wtedy dopiero jesteś w stanie właściwie rozumieć wolę Pańską, poddając się wskazanym zaleceniom. Żadne działania poza duchową sferą życia w Jezusie Chrystusie nie prowadzą do zbawienia duszy (Rzymian 8:1-17) – nawet spełnianie tych wszystkich wymienionych przez ciebie czynności. Możesz je rozumieć „po swojemu” lub traktować jako zasady religijne (np. obrzędy). Każde z tych, jak je nazwałaś, zaleceń ma swoje znaczenie (cel), ale może być niewłaściwie rozumiane, motywowane i praktykowane. Pamiętaj, proszę, że wiara chrześcijańska i religia to dwa różne „drzewa”, każde z nich przynosi inne „owoce" – więcej na temat wiary chrześcijańskiej tutaj. Odnosi się to również do zbawienia.

2 Koryntian 3:4-6
„[...] a taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, (5) nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, (6) który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia”.

W wierze chrześcijańskiej chodzi o coś zupełnie innego. Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie nie ma na celu wprowadzić cię w system „nowej religii”, przykazań czy rytuałów, lecz w wiarę, która angażuje cię (ale nie zmusza) do życia w posłuszeństwie Jezusowi. Dzięki nowemu narodzeniu [(Jana 3:1-8) duchowemu odrodzeniu (Tytusa 3:3-6)] jesteś w stanie właściwie to praktykować i rozumieć wolę Pańską, odnajdując właściwą drogę „ze śmierci do żywota” (Efezjan 2:1-10). Wtedy właśnie wspomniane zalecenia nabierają „zbawczego znaczenia” (2 Koryntian 3:4-6).

Psalm 50:16-23
„[...] lecz do bezbożnego rzecze Bóg: Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? (17) Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. (18) Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. (19) Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. (20) Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. (21) Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny; Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. (22) Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku! (23) Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże”.

Dziękuję, Luke
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164769