Nawigacja
Czy wiarę otrzymujemy z łaski?

Fragment z artykułu „Wiary nie można nauczyć się lub wyćwiczyć, ponieważ wiarę otrzymujemy z łaski jako Boży dar"

Opinia czytelnika.
Nie wiem Łukaszu co chcesz przez to powiedzieć, ale wiary nie otrzymujemy z łaski. Z łaski przez wiarę otrzymujemy zbawienie, ale uwierzyć musimy z własnej woli. Coś musi dotknąć naszego serca, lub umysłu, ponieważ mamy dwa typy ludzi wierzących, Jedni to ci którzy uwierzyli sercem, a drudzy to ci, którzy uwierzyli umysłem. O tych drugich mówi nam Rzymian 1:19-20. To o tych, którzy poprzez dowody fizyczne, poznawalne umysłem mimo wszystko nie uwierzyli.

Dziękuję za opinię i pozwól, że wytłumaczę, czym podyktowane było owo stwierdzenie, które opieram na własnym przekonaniu, popartym jednak argumentami Pisma Świętego. Apostoł Paweł w swoich listach pisał:

Rzymian 12:3
„[...] powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił".

Rzymian 4:16-22
„[...] przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich [...]".

Efezjan 2:8
„[...] albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił [...]".

1 Koryntian 12:7-9
„[...] a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. (8) Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, (9) inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu".

Mimo że w ostatnim fragmencie jest mowa o innym przeznaczeniu wiary (przeznaczeniu dla Kościoła – wspólny pożytek, werset 7), to według Słowa Bożego wiara pozostaje darem, a dary otrzymujemy z łaski (sami od siebie nic nie możemy, a w przypadku wiary – nawet uwierzyć).

W liście do Efezjan (1:17-19) czytamy: „[...] aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, (18) i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, (19) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego [...]".

W 2. Liście do Tesaloniczan (3:2-3) Apostoł Paweł mówi, że Bóg nie tylko wypełnia nas wiarą, ale również utwierdza w niej: „[...] i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. (3) A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego [...]".

Trwając w wierze chrześcijańskiej, funkcjonujemy dzięki Bożej łasce, przez moc działającego w nas Ducha Świętego (dzięki przemożnej sile Jego – werset 19 z 1 rozdziału listu do Efezjan). Uważam, że wszystko wypływa z łaski, a więc całe nasze życie, byt materialny, duchowy wzrost, moc do przetrwania (1 Piotra 5:10) – jak również wiara (Rzymian 12:3 / Efezjan 1:19). Człowiek bez Bożego wsparcia nie jest w stanie nic zrobić – wytworzyć w sobie wiary czy uwierzyć. Ona musi przyjść z zewnątrz, czyli od Boga.

Uważam, że świadomość tych rzeczy i pokora w podążaniu za Panem jest tym, co On lubi (Jakuba 4:6 / 1 Piotra 5:5-6). Należy pamiętać, że Bóg nie jest do niczego zobligowany – „coś za coś”, „bo mi się należy”, „zrobiłem to i tamto, więc oczekuję nagrody” itp. Pismo Święte wyraźnie pokazuje, że wiara chrześcijańska to nie biznes. Boże miłosierdzie i łaska to wszystko, na co powinien liczyć człowiek wierzący (człowiek skruszony, pokorny, w pełni oddany Bożej łasce).

To jest postawa serca, którą ja przyjmuję. Świadomy tego był Apostoł Paweł, podobnie i ja jestem co do tego przekonany: „[...] ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną" (1 Koryntian 15:10).

Szczególnie w psalmach znajduję argumenty świadczące za tym, że całe nasze życie jest uzależnione od łaski. A więc również wiara, która jest podstawą chrześcijańskiego życia (Hebrajczyków 11:1-40).

Psalm 25:10
„[...] wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego".

Psalm 33:18
„[...] oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego [...]".

Psalm 119:88
„[...] zachowaj mnie według łaski swojej, bym mógł strzec świadectwa ust Twoich!"

Podsumowując dotychczasowe rozważanie, można by zapytać: czy w takim razie wiara jest wyłącznie sprawą łaski?

Moja odpowiedź brzmi: TAK, choć CZŁOWIEK PRZYJMUJE ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ – i to jest jedyny jego udział.

Inna opinia.
Przeczytałem załącznik. Twoja rozmowa z tym człowiekiem [po części] dotyczy wielkiej debaty w chrześcijaństwie, która już trwa od około 500 lat [pomiędzy kalwinizmem a arminianizmem]. Widać, że ty jesteś zwolenikiem koncepcji kalwinizmu, a twój rozmówca jest przeciwnikiem kalwinizmu, choć On sam nie świadczy, że jest zwolennikiem arminianizmu.

Ja uważam, że wiara zależy i od Boga i od człowieka. Czyli jest łaską od Boga Rz.12:3, ale także zależy od naszej woli Rz.10:17- czyli naszej chęci czytania Słowa. Gdyby wiara zależała tylko od Boga to wówczas wielu ludzi powie - Boga możemy obarczyć winą, że ludzie niewierzący nie wierzą, oraz Boga możemy obarczyć winą, że wielu wierzących ma małą wiarę i żyje słabym życiem, gdyż Bóg dał im mało wiary. A jeżeli byłoby to prawdą to wówczas Bóg nie powinien sądzić niewierzących lub wierzących, ponieważ to On rozdaje wiarę i jednemu dał dużo wiary, drugiemu mało, a innym wcale.

Dziękuję za opinię, Luke
luke@zaJezusem.com

Jest tutaj również miejsce na twoją opinię.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3164779