Nawigacja
Film „Jezus”

Rozpowszechnianie filmu jest jednym ze sposobów wypełniania nakazu Jezusa: „[...] idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Marka 16:15-16). Film Jezus (oparty na Ewangelii według świętego Łukasza) jest dziś dostępny w tysiącu językach i został obejrzany przez kilka bilionów widzów. Nauka i osoba Jezusa zainspirowała wielu ludzi, co spowodowało w nich ogromne zmiany. Otrzymali oni również odpowiedź na życiowe pytanie: po co ja tutaj tak naprawdę jestem? Jeśli chciałbyś przeczytać świadectwa tych ludzi, kliknij tutaj, a jeśli chcesz obejrzeć film Jezus on-line, kliknij tutaj.

Świadectwa te dowodzą aktualności słów Jezusa, które wypowiedział prawie dwa tysiące lat temu: „[...] jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Kto wierzy we Mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli [...]” (Jana 7:37-39).

Minęły stulecia, a Ewangelia (dzięki mocy Ducha Świętego) nic nie straciła ze swych wcześniejszych założeń [potęga jej przesłania jest wciąż ta sama (Rzymian 1:16-17)]. Dziś pozostaje ona nauką, dzięki której możesz poznać, a następnie przyjąć Boży plan ratunku by uniknąć piekła. Religia, przynależność do Kościoła czy jakiejkolwiek denominacji, dobre uczynki, twoja moralność, sakramenty czy nawet fakt, że urodziłeś się w chrześcijańskiej rodzinie – nic nie jest w stanie cię uratować. Tylko Pan Jezus może to uczynić – dzięki swojemu życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Niestety zwykła świadomość tego (czy nawet wiedza na temat Jezusa) nie jest w stanie ci pomóc. Dlatego proszę, abyś otworzył swoje serce i wysłuchał, o czym mówi Ewangelia. Porusza ona kilka ważnych kwestii związanych z Bożym planem zbawienia człowieka:

#1 Przez upadek pierwszych ludzi, Adama i Ewy (1 Mojżeszowa 3:1-24), zostaliśmy oddzieleni od świętego Boga, Jego planu i żyjemy pod klątwą (1 Mojżeszowa 3:17): „[...] albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie [...]” (Rzymian 5:16b). W wyniku tego upadku ludzka natura uległa skażeniu – staliśmy się grzesznikami, a grzech jest aktywnym czynnikiem w życiu każdego człowieka (Rzymian 3:23 / Rzymian 5:12). Konsekwencje tego wyjaśnia Prorok Izajasz: „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy [...]” (Izajasza 59:1-2).

To jest powód zerwanego związku (relacji) człowieka z Bogiem, dlatego właśnie nie czujemy Jego bliskości, żyjemy w niepewności i stresie, będąc poddani wpływom i okolicznościom otaczającego nas grzesznego świata i rzeczy mu podległych. Końcem tego jest śmierć i wieczne oddzielenie od Boga w miejscu zwanym „piekłem” (2 Tesaloniczan 1:8-9).

#2 Jednak Bóg w swym miłosierdziu przygotował plan ratunku (nie pozostawił nas bez pomocy).
Aby utrzymać status sprawiedliwości (prawo musi być respektowane, a nieposłuszeństwo karane – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), Bóg przeznaczył swego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, na ofiarę przebłagalną, gładzącą grzech ludzkości. Już proroctwa Starego Testamentu zapowiadały, że Jezus będzie dotknięty karą za winy nas wszystkich, a Jego ranami będziemy uleczeni (Izajasza 53:4-6). Potwierdza to również Nowy Testament: „[...] w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze [...]” (1 Jana 4:9-10).

#3 Aby skorzystać z Bożego planu ratunku, należy odwrócić się od grzesznego stylu życia [Biblia nazywa to „nawróceniem” (Dzieje Apostolskie 2:37-40) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj] i przyjąć poprzez wiarę Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana [czyli Przewodnika przez życie (Dzieje Apostolskie 3:18-23)] i Zbawiciela [Mesjasza, Odkupiciela, Pośrednika (1 Tymoteusza 2:5)]. W Ewangelii według Jana 1:12-13 jest napisane: „[...] tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga [...]”.

#4 Kiedy szczerze przyjmiesz Jezusa, Bóg zmieni twoje życie [Biblia nazywa to „duchowym odrodzeniem” (Tytusa 3:3-6), „nowym narodzeniem” (Jana 3:1-8), „narodzeniem z Boga” (Jana 1:13) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj], a wówczas staniesz się Jego dzieckiem i rozpoczniesz z Jezusem wspaniałą przygodę [(Jana 10:7-15 / Jana 15:1-7) – na czym to polega, dowiesz się, klikając tutaj].

#5 Poprzez życie, w którym kierowany jesteś Duchem Chrystusowym, wkroczysz w bliską więź z Bogiem (duchową więź), odnajdując Boży plan jaki On dla ciebie przygotował, a w nim drogę do zbawienia. W Ewangelii według Jana 14:5-6 zmartwiony Tomasz zapytał: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?”, a Pan Jezus odpowiedział mu: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie [...]”.

Wiary zbudowanej na fundamencie Jezusa nie możesz odziedziczyć, nauczyć się czy jakimś sposobem jej wypracować (Efezjan 2:4-5 i 8-10). Przeżyj spotkanie z Jezusem osobiście (jeśli chciałbyś przeczytać świadectwo osoby, która tego doświadczyła, kliknij tutaj), co zapoczątkuje nowy etap twojego życia, ratując cię od wiecznego potępienia.

W jaki sposób możesz zrobić ten pierwszy krok?
Najlepiej skłoń głowę i pozwól Duchowi Świętemu poprowadzić cię w tej krótkiej modlitwie. Proszę, zrób to szczerze, z głębi swego serca.

Drogi Boże, przepraszam za grzechy, jakie uczyniłem w swoim życiu [przypomnij je sobie i wyznaj je Bogu]. Dziękuję Ci, Jezu, że umarłeś za moje grzechy, umożliwiając mi usprawiedliwienie i otrzymanie daru życia wiecznego. Wierzę, że zmartwychwstałeś, siedzisz po prawicy Ojca i stamtąd mogę otrzymać od Ciebie pomoc. Otwieram drzwi mojego życia i zapraszam Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Proszę, zamieszkaj w moim sercu poprzez Ducha Świętego, zmień mnie, daj mi wiarę, duchową siłę i prowadź mnie zgodnie z Twoją wolą. Moje życie, ufność i nadzieję składam w Twoje ręce. Amen.

Modlę się teraz i szczerze ci życzę, abyś:

• cierpliwie oczekiwał odpowiedzi na swoją modlitwę;

• odwrócił się od grzechu i niesprawiedliwości;

• zrozumiał i doświadczył tego, że chrześcijaństwo to przede wszystkim więź z Jezusem, a później dopiero reguły – na czym to polega, dowiesz się, klikając tutaj;

• zaczął rozważać Słowo Boże (Pismo Święte);

• u Jezusa szukał pomocy w rozwiązywaniu problemów;

• znalazł ludzi poważnie traktujących Boga i z nimi rozwijał duchowe życie – gdzie możesz to zrobić, przekonasz się, klikając tutaj.

Po więcej informacji napisz: luke@zaJezusem.com.
Zapraszam też na stronę internetową:   
wyślij komuś link
Ogłoszenia

Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
kliknij tutaj


Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

Jeśli masz sugestie
jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
kliknij tutaj

Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

 
   
 3164241